ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.bleyer.hu internetcímen (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) működését, az azt Felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 1. A termék lényeges tulajdonságai 1.1. A Webáruházban a Felhasználók sport, tánccipő és egyéb cipő termékeket vásárolhatnak meg. 2. A Szolgáltató adatai A Webáruház működtetőjének (a továbbiakban: „Szolgáltató”) adatai: a) név: Gál és Társa Kft. b) székhely, postai cím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74. c) telefon és telefax szám: +36-1-250-1991, Fax: +36-1-387-4720 d) elektronikus levelezési cím: gal@llumar.hu e) a Szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és a Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-884659 f) a Szolgáltató adószáma: 11281867-2-41 3. Regisztráció 3.1. A regisztráció a http://www.bleyer.hu/index.php?route=account/register oldalon keresztül történik. A Felhasználó a felső menüsor „Fiókom” nevű gomb megnyomásával érheti el az alap regisztrációs felületet. A regisztrációs felületen a Felhasználóknak a következő adatcsoportokat kell megadniuk: a) Személyes adatok:
  • Vezetéknév
  • Keresztnév
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Faxszám (opcionális)
b) Számlázási adatok c) Jelszó A regisztrált Felhasználók eldönthetik, hogy szeretnének-e hírleveleket kapni. A nem-regisztrált Felhasználók nem rendelhetnek hírlevelet.   A Felhasználó kizárólag akkor léphet tovább, ha a jelölőnégyzet bepipálásával gombnyomással kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF elfogadása egyben az annak 1. sz. mellékletében foglalt Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását is jelenti. 3.2. A Felhasználó a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően köteles megadni. 3.3. A regisztráció ingyenes. 4. Termékrendelés menete 4.1. A termékek megrendelése regisztrált és nem regisztrált felhasználóknak egyaránt lehetséges. 4.2. A termékrendelés menete az alábbi: a)  A Felhasználó a kiválasztott termék(ek)et a „Kosárba tesz” gomb megnyomásával választhatja ki. b)  A Felhasználó a „Fizetés” gomb megnyomásával zárja le a termékrendelés műveletét. A Felhasználó a gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi a fizetési kötelezettségét. c)  Nem regisztrált Felhasználóknak a „Fizetés” gomb megnyomása előtt a jelölőnégyzet bepipálásával kifejezetten el kell fogadniuk a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF elfogadása egyben az annak 1. sz. mellékletében foglalt Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását is jelenti. d) A Felhasználó a felhasználói fiókjában folyamatosan figyelemmel kísérheti a rendelése állapotát. 4.3. A megrendelt termékeket a Szolgáltató a vételár megfizetését (lásd 5.4. pont) követően juttatja el a Felhasználónak. 4.4. A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 4.5. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az az adott személy számára hozzáférhetővé válik. 4.6. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az a Szolgáltatónál a későbbiekben nem lesz hozzáférhető a Felhasználó számára. 4.7. A szerződéskötés nyelve a magyar. 5. Vételár; fizetési feltételek 5.1. A Webáruházban elérhető termékek adóval megnövelt –szállítási költséget nem tartalmazó – vételára a termék kódja mellett kerül feltüntetésre. 5.2. A Webáruházban elérhető termékek megvásárlásával felmerülő egyéb költségek: GLS futárszolgálat igénybevétele esetén a futárszolgálat díja: 1.100 Ft + Áfa. 5.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 5.4. A vételár és a vásárlással felmerülő egyéb költségek megfizetésének módja: a ) banki átutalással b)  Payu rendszerén keresztül c)  utánvéttel a futárnál,  d)  készpénzzel a Szolgáltató fenti 2 b) pontban feltüntetett székhelyén, illetve e)  bankkártyával a Szolgáltató fenti 2 b) pontban feltüntetett székhelyén  5.5. Az online módon, az Interneten keresztül történő bankkártyás fizetés (5.4. bekezdés b) cikkelye) igénybevétele esetén Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy elolvasta és magára nézve kötelező érvényűként elfogadta a jelen ÁSZF 1. mellékletét képező „PayU Adattovábbítási nyilatkozat”-ot. 5.6. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a)  a Szolgáltató számláján jóváírásra került, vagy b)  a Szolgáltató képviselője kezéhez készpénzben megfizetésre került. 6. Szállítási feltételek 6.1. A szállítási módok az alábbiak: a)  GLS futárszolgálat igénybevétele (a vételár megfizetésétől számított,  raktárkészlet függvényében 2-14 munkanap) b)  Személyes átvétel a Szolgáltató fenti 2 b) pontban feltüntetett székhelyén (hétfő-csütörtök 8-17 óráig; pénteken 8-15 óráig). A Felhasználó a szállítási módok között a szállítási módok menüben kattintással választhat. 7. Adatbeviteli hibák 7.1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért nem terheli felelősség, ezért a Felhasználók megrendelésük elektronikus úton való elküldése előtt kötelesek körültekintően ellenőrizni a bevitt adataikat. 7.2. A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a kosár tartalmát szabadon változtathatja. 8. A Felhasználót megillető elállási jog 8.1. A Felhasználó a 2. mellékletben meghatározott feltételekkel elállhat a megkötött szerződéstől. 8.2. A Felhasználó az elállási jogát a 3. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, amely esetben a Szolgáltató köteles tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolni a Felhasználói nyilatkozat megérkezését. 9. Fogyasztói panaszok; kellékszavatosság, termékszavatosság;  9.1. A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. 9.2. A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. 9.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 9.6. pontban írtak szerint köteles eljárni. 9.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 9.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a Felhasználó neve, lakcíme, b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, d) a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása, f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 9.6. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. 9.7. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 9.8. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulhat 9.9. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a 4. sz. mellékletben áll a Felhasználók rendelkezésére. 10. Adatkezelés 10.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben felmerülő, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató az 1. sz. melléklet szerinti adatkezelési szabályzat szerint végzi. 11. Záró rendelkezések 11.1. A Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. 11.2. Felhasználó csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon. 11.3. A jelen ÁSZF-re az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. 11.4. A felek a jogviták rendezésére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 11.5. A Szolgáltató nem rendelkezik a Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex-szel. Budapest, 2015. április 23.    

1. melléklet

PayU Adattovábbítási nyilatkozat

a PayU Hungary által biztosított online bankkártyás fizetés választása esetére

Felhasználó ezúton kijelentem, hogy hozzájárulok, hogy Szolgáltató (mint: lásd jelen ÁSZF 2. pontja) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.    

2. melléklet

Adatkezelési szabályzat

Az Adatkezelési Szabályzat a Gál és Társa Kft. (1032 Budapest, Kiscelli u. 74.). (a továbbiakban: „Szolgáltató”) webáruházában (a továbbiakban: „Webáruház”) történő vásárlás során, a Webáruházat használó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) által megadott személyes adatok kezelésének szabályait határozza meg. A jelen Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei elválaszthatatlan részét képezi. 1. FOGALMAK személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 2. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÉNYEK A Felhasználó által átadott személyes adatok adatkezelője a Szolgáltató. A Szolgáltató elérhetőségei: Postacím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74. E-mail: gal@llumar.hu Telefonszám: +36-1-250-1991 A Szolgáltató által kezelt adatok köre: a) Vezetéknév: b) Keresztnév c) Jelszó d) Email cím e) Lakcím/székhely f) Telefonszám g) Faxszám Az adatkezelés jogalapja:  – az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1)-(3) bekezdése, továbbá – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználók a Webáruház használatával kifejezetten hozza személyes adataiknak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez, valamint az adatok Szolgáltató általi, a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához. Az adatkezelés célja: A Szolgáltató a Felhasználók azonosítása, a Webáruházban történő vásárlásra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a Felhasználó adatait. A Felhasználók a regisztrációkor a megfelelő üres rubrika bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken elektronikus hirdetéssel felkeresse őket. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható. A Szolgáltató a Webáruházban történő vásárlásra irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A Szolgáltató – a fentiekben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet. A Webáruház használatával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatoknak a Szolgáltató által, a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához. Az adatkezelés időtartama:  A Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig kezelheti. 3. ADATBIZTONSÁG A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 4. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGA A Felhasználó kérelmezheti a Szolgáltatónál a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó tájékoztatását a Szolgáltató csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről a Szolgáltató a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) a Felhasználó azt a törvényben foglaltak szerint kéri; c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználójogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználójogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Felhasználó személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó- a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat a Felhasználó tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a Szolgáltató ellen. A Szolgáltató az érintettet is perbe hívhatja. Ha a Szolgáltató az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást a Szolgáltató az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz a Szolgáltató ellen. A Szolgáltató az érintettet is perbe hívhatja. A Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Szolgáltató egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatátvevő a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84831/2015 A Szolgáltatónak a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie. A jelen Adatkezelési Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei irányadók.  

 

3. melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: vállalkozás neve: Gál és Társa Kft. székhelye, postai címe: 1032. Budapest, Kiscelli u. 74. telefonszáma: +36-1-250-1991 telefax-száma: +36-1-387-4720 elektronikus levelezési címe: gal@llumar.hu Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles a terméket számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

4. melléklet (a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett: Gál és Társa Kft. 1032 Budapest, Kiscelli u. 74. gal@llumar.hu Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)   Kelt:

 

 

5. melléklet (a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében)

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön vállalkozásunk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a …. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 2. Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Jelen szerződést letöltheti innen.